Seneste nr. * English * Arkiv * Breve * Om VERO

Om VERO

Vedtægter

 
   

Redaktion
Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, Søborg 21. februar 2001

§ 1. Foreningens navn er Katolsk Video og Internet Produktion (KVIP)

§ 2. KVIP's formål er at formidle en multifacetteret viden om aktuel katolsk tro og praksis, således som den kommer til udtryk i det katolske kirkefolk.

§ 3. Foreningen og dens drift skal hvile i sig selv, og det er ikke formålet at tilvejebringe overskud i forbindelse med foreningens virksomhed.

3.1. Medlemmer af foreningen betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

3.2. Kontingentindtægten anvendes til foreningens aktiviteter.

§ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang og stemmeret efter et års medlemskab.

4.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

4.2. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

4.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent og referent.
b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
c) Godkendelse af det reviderede årsregnskab og forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
d) Godkendelse af handlingsplan.
e) Eventuelle forslag.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvis aktuelt)
g) Valg af revisor.
h) Eventuelt.

4.4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt begærer det over for bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

4.5. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker med brev eller e-mail med mindst 3 ugers varsel.

4.9. Vedtægtsændring træder først i kraft ved afslutningen af den generalforsamling, hvor den vedtages.

§ 5. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling.

5.1. Bestyrelsen vælges for 3 år. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer og en sekretær.

5.2. Foreningen tegnes af formanden. Prokura kan dog meddeles til kassereren alene.

5.3. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabets udarbejdelse og påser, at gældende regler overholdes, samt at der føres referat fra generalforsamling, bestyrelses- og arbejdsmøder.

§ 6. En vedtægtsændring eller opløsning af foreningen skal vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

6.1. Medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, der kan besluttes af bestyrelsen.

 
 

tilbage til toppen

Copyright tilhører Vero.dk
Må kun citeres i uddrag og med tydelig kildeangivelse og link til vero.dk